ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Նախագահ  – Վ. Հակոբյան

Անդամ – Մ. Ռեդինսկայա

 

ՏՈՀՄԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Նախագահ  – Գ. Էպրիկյան

Անդամ – Հ. Հակոբյան

 

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Քարտուղար – Վ. Հարությունյան

Անդամ – Ե. Հակոբյան

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԳԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Նախագահ  – Վ. Հակոբյան

Անդամ – Մ. Ռեդինսկայա

Անդամ – Հ. Հակոբյան

Անդամ – Գ. Մխիթարյան

Անդամ – Գ. Էպրիկյան